Plán výstav 2021 – Bunker

...

Čierťaž

2. 7. — 31. 8. 2021

Autori: Študentky a študenti KVTV PF UKF NR
Kurátor: Martin Kratochvil

Slovo „čierťaž“ sa v slovenskom jazyku používalo vo význame „hranica či hraničná čiara“. V starších významoch toponymických názvov znamenalo „vyklčované miesto“ alebo „vyrúbanými pásmi lesa ohraničené miesto“. V kartotéke Slovníka slovenského jazyka možno nájsť doklady s významom „obrys“ (čierťaž vrchov, čierťaže hôr), ale aj s významom „zlo“ (vábila ľudí do čierťaže zákernej, rozrytá čierťaž „zlý terén“ a pod.), ktorý súvisí s ľudovou etymológiou, s priklonením tohto výrazu k slovu „čert“. V ponímaní koncepcie výstavného projektu sa slovo „čierťaž“ významovo viaže k aktuálnej spoločenskej nálade, ktorá je charakterizovaná ďalšími slovami ako hranica, dištanc, odstup, vymedzenie ale aj ochrana, separácia, karanténa. V niektorých charakteristikách aktuálneho stavu spoločnosti sa hovorí o ťaživej či temnej spoločenskej situácii. Tiež by sme mohli poukázať na paralelu doby temna a morových epidémií alebo na situáciu v Európe v prvej polovici dvadsiateho storočia. Reflexia významových rovín uvedených pojmov a ich aktuálna spoločenská podoba bude predmetom skúmania výtvarnej tvorby študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre.