Anna Daučíková — Domáce cvičenie

Anna Daučíková je slovenská umelkyňa, v súčasnosti žijúca a tvoriaca v Prahe. I keď sa sprvu venovala maľbe a práci so sklom, od 90. rokov začala pracovať prevažne s fotografiou a videom.

Inventárne číslo: F-160

Autorka: Anna Daučíková
Názov diela: Domáce cvičenie

Datovanie: 1997
Technika: video
Rozmery: 10:16 min.
Značenie: v 10:10 min. – Anna Daučíková, 1997

Anna Daučíková je slovenská umelkyňa, v súčasnosti žijúca a tvoriaca v Prahe. I keď sa sprvu venovala maľbe a práci so sklom, od 90. rokov začala pracovať prevažne s fotografiou a videom. Vo svojej tvorbe sa zaoberá najmä genderovou tematikou, sexualitou a telesnosťou, pričom jednotlivé otázky často otvára prostredníctvom ich projektovania na sebe samej. Pre jej umelecký prístup je typický experiment a intermedialita, pomocou ktorých artikuluje svoje myšlienky ako konceptuálne výklady spoločenských a svojich vlastných otázok. Dotýka sa zaužívaného chápania ženskosti a mužskosti skrze rodových stereotypov, ktoré prekračuje vytváraním konceptu „cudzieho tela“. Toto skúma v rozličných rovinách a formách, zastupovaných nielen sexuálnymi úlohami, ale tiež jeho spoločenskými predpokladmi. Vo svojej práci často tvorí a využíva pojmy, ktoré jej pomáhajú s ukotvením vlastných konceptuálnych rámcov a zároveň lepšie približujú jej zložitý myšlienkový svet (napr. morfovanie, alomorfovanie, chumle, chumloidy). Pre jej tvorbu je príznačné hľadanie, sprevádzané otvoreným, hĺbavým prístupom. Tento využíva aj ako aktivistka a feministická autorka, vďaka čomu sa stala tvárou niekoľkých kampaní na podporu práv komunity LGBTI.

Autorka sa premyslene vyhýba obscénnosti a sexuálne túžby skôr metaforizuje, na čo jej slúži využívanie svojskej znakovej reči, závislej na divákovi. V tejto majú významné miesto gestá a dotyky, zachytené často vo svojej minimalistickej podobe na videách. Medzi také patrí aj 13 minútové video Domáce cvičenie/Home Exercise. Na ňom autorka zachytáva šitie predstavujúce prácu, rodovo stereotypne vnímanú ako ženskú. Vo videu zošíva rukavice, čo možno chápať ako metaforu nežnosti, sexuálneho napätia a túžob napĺňaných koitom. K nemu odkazuje samotné vnikanie ihly do materiálu, opakované a hravé spájanie, formálne i obsahovo napĺňajúceho predpoklady pohlavného spojenia. Ruky v tomto prípade evokujú zároveň telo aj emócie. Sexuálny akt zastupujú názorne ale citlivo, vytvárajúc v prostredí diela napätú atmosféru.

Anna Daučíková sa narodila 18. augusta 1950 v Bratislave. V rokoch 1972–1978 študovala v ateliéri Sklo v architektúre u docenta Václava Ciglera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Koncom 70. rokov odchádza do Sovietskeho zväzu a žije v Moskve až do roku 1991. Následne sa vracia na Slovensko kde spoluzakladá feministický časopis Aspekt. V polovici 90. rokov sa začína orientovať prevažne na video-art. Od roku 1999 sa venuje aj pedagogickej činnosti, najprv ako odborná asistentka na katedre grafiky VŠVU, neskôr v rokoch 2003 – 2007 ako vedúca oddelenia multimédií na Inštitúte umenia a vedy (dnes Centrum výskumu) VŠVU, kde vyučuje predmet Videotvorba – Obraz v pohybe. V roku 2007 zakladá a vedie Ateliér videa a multimediálnej tvorby na Katedre intermédií VŠVU. V rokoch 2002 – 2010 je prorektorkou pre zahraničné vzťahy na VŠVU. V roku 2006 na Akadémií výtvarných umení v Prahe s prednáškou „Vrhnúť pohľad na pohyblivý obraz – video ako obraz v pohybe“  úspešne absolvuje habilitačné konanie, po ktorom získava titul docent. Na AVU potom v rokoch 2010 – 2019 pôsobí ako vedúca pedagogička v ateliéri nových médií II /škola Anny Daučíkovej a od roku 2013 tiež ako prorektorka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy. Je medzinárodne uznávanou umelkyňou, vystavujúcou v mnohých významných galériách po celom svete. Absolvovala niekoľko zahraničných stáží, v New Yorku, Viedni, New Jersey a ďalšie. V roku 2016 získala Cenu Jiřího Surůvky pre umelcov nad 35 rokov. V súčasnosti pôsobí v Prahe.

Adrián Kobetič
Marec 2020

Zdroje:
RUSNÁKOVÁ, Katarína. História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava: VŠVU, 2006. s. 128 – 135.
RUSINOVÁ, Zora. Anna Daučíková. In: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2009. s. 294 – 297.
DAUČÍKOVÁ, Anna. Video ako obraz v pohybe – autorská prezentácia. In: VADELOVÁ, Lucia (ed.). Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie. Nitra: Nitrianska galéria, 2014. s. 152
NOVOTNÝ, Michal (ed.). Anna Daučíková. Praha: Futura Books, 2017.
MITÁŠOVÁ, Monika (ed.). A_NNA D_AUČÍK_OVÁ: TRANS_FORMÁCIE. Bratislava: SNG, 2018.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v roku 2019.