Ladislav Čarný
: diela zo série Hermeneutiká

Diela odkazujú na antického boha Herma, zobrazovaného s dvomi tvárami...

Inv. č.: P-453
Autor: Ladislav Čarný

Názov diela: Hermes – Halikos, zo série Hermeneutiká
Rok vzniku: 2006/2010

Technika: kombinovaná

Materiál: sadra, soľ


Rozmery: 50 x 25 x 25 cm 


Značenie: neznačené

Inv. č.: P-454
Autorka: Ladislav Čarný

Názov diela: Hermes – Sacharatos, zo série Hermeneutiká
Rok vzniku: 2006/2010

Technika: kombinovaná

Materiál: sadra, cukor


Rozmery: 50 x 50 x 25 cm 


Značenie: neznačené

Inv. č.: P-455
Autorka: Ladislav Čarný

Názov diela: Hermes – Skuriasmenos, zo série Hermeneutiká
Rok vzniku: 2006/2010

Technika: kombinovaná

Materiál: sadra, hrdza


Rozmery: 50 x 50 x 25 cm 


Značenie: neznačené

Inv. č.: P-456
Autorka: Ladislav Čarný

Názov diela: Hermes – Keruchos, zo série Hermeneutiká
Rok vzniku: 2006/2010

Technika: kombinovaná

Materiál: vosk


Rozmery: 40 x 25 x 25 cm


Značenie: neznačené

– – –
Séria Hermeneutiká pozostáva z procesuálnych plastík, ktoré autor vytvoril z netypických sochárskych materiálov, akými sú potraviny (cukor, soľ), rastlinné či živočíšne produkty (vosk), alebo ide o výsledok prírodného procesu korózie (hrdza). Ako napovedá samotný názov, diela odkazujú na antického boha Herma, zobrazovaného s dvomi tvárami. Tento motív autor použil už v 70. rokoch, keď zadnú časť sadrového odliatku antickej hlavy premodeloval olejomaľbou do podoby en face (Hermes ako Jánus). Aj východiskom aktuálnej série sa stal identický odliatok, ktorý autor spracoval v štyroch materiálových verziách. Použitím špecifických materiálov a procesov (napríklad roztápanie vosku, kryštalizácia soli, korózia železa) sa východisková plastika deformuje, jej tvary sa v krajnom prípade deštruujú. Názov série Hermeneutiká je tiež vtipnou slovnou hrou odkazujúcou na hermeneutiku, filozofickú disciplínu, ktorá je chápaná ako teória vysvetľovania.

Už v 90. rokoch autor uplatnil podobný princíp ako v sérii Hermeneutiká, kedy sa do centra jeho pozornosti dostala práca s privlastnenou sochárskou predlohou, využitie neštandardného sochárskeho materiálu a procesuálnosť. 14 papierových odliatkov jednej z charakterových hláv F. X. Messerschmidta (1736 – 1783), ktoré autor pripravil pre retrospektívnu výstavu v PGU v Žiline, naočkoval hnilobnými baktériami. Jednotlivé odliatky uzatvoril do sklenených vitrín, v ktorých naštartoval proces rozkladu. Ten sa pre neho stal symbolom recyklácie a návratu k prírode. Pre túto skupinu autorových diel sa kľúčovým slovom stáva práve recyklácia, ktorej prostredníctvom vstupuje nielen do dialógu s dejinami umenia, ale aj s ideou originality.

Ladislav Čarný vstúpil na scénu v 70. rokoch 20. storočia a svojim postojom patril do okruhu umelcov a umelkýň, ktorí sa nepodriadili diktátu socialistického realizmu. Autorský program umelca je postavený na konceptuálnych a analytických východiskách, používa stratégiu apropriácie a recyklácie, experimentu a procesuálnosti, kde sa sústreďuje na transformáciu rôznych materiálov. Vo svojich prácach často pracuje so zrkadlo a ilúziou, svetlom a tieňom, fosforom, textom, ready made. Jeho tvorba sa pohybuje v širokom spektre médií od plastiky, cez objekt až po inštaláciu a video.

Ladislav Čarný (1949, Žilina) je nie len umelec, ale aj pedagóg a didaktik. V rokoch 1968 – 1974 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. Peter Matejka), na ktorej pôsobí od roku 1992 ako pedagóg a od roku 2008 ako profesor. Ako externý pedagóg pôsobil na Katedre dejín umenia a kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V rokoch 1975 – 1992 učil na Ľudovej škole umenia vo Svite a v Bratislave. Zaoberal sa aj teoretickou a metodickou reflexiou učebných procesov a spolupracoval s Metodickým ústavom. Ďalej spolupracoval s Ministerstvom kultúry SR pri príprave nových učebných osnov pre Základné umelecké školy. Je autorom učebníc výtvarnej výchovy pre základné školy. V roku 1992 sa stal členom skupiny A-R.

Text: Barbora Geržová

Literatúra:
Geržová, Jana: Obrazy, objekty, inštalácie, 1984 – 1995. Žilina: Považská galéria umenia, 1995.
Markusková, Helena: Ladislav Čarný. Nové Zámky: Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, 2014.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR