Miloš Urbásek — Grafické listy I. V. a XXIX.

Tri grafické listy na ručnom papieri patria do veľkej otvorenej série leptov, ktoré charakterizujú autorovu tvorbu neskorých 60. rokov 20. storočia.

Inv. č. G-1088

Autor: Miloš Urbásek
Názov diela: I.

Rok vzniku: 1966
Technika: lept
Materiál: papier
Rozmery: 41,5 x 58,5/35,5 x 35,7 cm

Inv. č. G-1089

Autor: Miloš Urbásek
Názov diela: V.

Rok vzniku: 1966
Technika: lept
Materiál: papier
Rozmery: 59 x 41,5/35,7 x 28 cm

Inv. č. G-1090

Autor: Miloš Urbásek
Názov diela: XXIX.

Rok vzniku: 1966/1987
Technika: lept
Materiál: papier
Rozmery: 51,5 x 67,5/39,5 x 49 cm

Tri grafické listy na ručnom papieri patria do veľkej otvorenej série leptov, ktoré charakterizujú autorovu tvorbu neskorých 60. rokov 20. storočia. Ide o modelové práce typickej čierno-bielej farebnosti, v ktorých autor uplatnil svoj záujem o písmo, a zaradil sa k významným reprezentantom lettrizmu na Slovensku. Tak ako naznačuje názov tejto širokospektrálnej medzinárodnej výtvarnej tendencie odvodený z francúzskeho slova la lettre – písmeno, aj v Urbáskovej tvorbe nájdeme prácu s textom. Autor však nepoužíva súvislé vety alebo jednotlivé slová, ale sa zameriava na jednotlivé písmená a číslice. Tým, ako ich vytrháva z kompaktného celku textu pracuje s nimi ako s individuálnymi znakmi, ktoré stratili svoju informačnú hodnotu. Zámerom autora je vytvárať vizuálne atraktívne kompozície, ktoré člení systémom horizontál a vertikál, vytvárajúc mriežku, do ktorej umiestňuje fragmenty písmen a čísel (I., XXIX), alebo písmená prekrýva hustou sieťou čiar vytvorených z prekrývajúcich sa polkruhov (V.). Práce sú atraktívne spôsobom, akým sa autorovi podarilo vytvoriť spojenie dvoch protikladných kompozičných systémov – prísnej geometrie a dynamického pohybu.

Miloš Urbásek vstúpil na umeleckú scénu koncom 50. rokov 20. storočia. Zásadným spôsobom ovplyvnil začiatky informelu na Slovensku a zúčastnil sa všetkých neverejných aj verejných vystúpení Konfrontácií (1961 – 1965). Po tomto úvodnom období, keď vytváral zaujímavé štrukturálne maľby a grafiky, si v polovici 60. rokov vypracoval svojský umelecký program, ktorý ho radí k hlavným predstaviteľom geometrickej abstrakcie na Slovensku. Pracoval v intenciách lettrizmu, kedy sa zaujímal o tlačenú literu päťkového písma, analyticky skúmal napr. písmeno O, ktoré redukoval na kruh, na základe čoho vytvoril sériu monochrómnych a farebných štruktúr a kompozícií. Popri grafémoch, najmenších jednotkách písaného jazyka, sa v jeho kresbách, grafikách a kolážach začali postupne objavovať číslice, na základe ktorých vytváral rôzne kompozície, kedy jednotlivé čísla vrstvil, prekrýval, radil vedľa seba a nad sebou. Napriek tomu, že jeho doménou sa stala geometrická abstrakcia, pracoval v širokom spektre médií od kresby a grafiky (predovšetkým monotypia a lept), cez maľbu a pastel, až po koláž a akčné formy umenia. Okrem iného, vytvoril aj vlastnú autorskú techniku vrstvenej koláže tzv. muchláž.

Miloš Urbásek sa narodil v roku 1932 v Ostrave – Zábehu, zomrel v roku 1988 v Drábsku v okrese Banská Bystrica. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby (1958 – 1960) prof. Petra Matejku a na Oddelení voľnej a ilustračnej grafiky (1961 – 1964) prof. Vincenta Hložníka. Vystavoval doma, ale predovšetkým v zahraničí, a to najmä v Nemecku. Získal niekoľko ocenení, medzi najvýznamnejšie patria cena Folkwang Presse v Essene (1967) a cena 8. medzinárodnej výstavy grafiky v Ľubľane (1969). Bol hlavným iniciátorom Bratislavských konfrontácií (1961 – 1965), neoficiálnych stretnutí umelcov v súkromí ich bytov. V roku 1970 participoval na legendárnej akcii I. festival snehu vo Vysokých Tatrách spolu s Alexom Mlynárčikom, Milanom Adamčiakom a Róbertom Cyprichom, ktorá bola postavená na princípe interpretácie už existujúceho diela iného autora.

Barbora Geržová

Literatúra:
Reise, Hans-Peter – Šefčáková, Eva – Valoch, Jiří: Miloš Urbásek. Vydavateľstvo Slovenský Tatran: Bratislava, 2000.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR