Mária Machatová: Tržnica – večer

Vo svojej figurálnej a realistickej maliarskej tvorbe spracúva Mária Machatová námety, ktoré sú väčšinou ovplyvnené jej subjektívnym pohľadom na svet a miestami, kde sa pohybuje a kde žije.



Inv. č.: O-2144

Autor: Mária Machatová
Názov diela: Tržnica – večer

Rok vzniku: 2011
Technika: olej
Materiál: plátno
Rozmery: 95 x 130 cm
Značenie: vzadu vpravo dole, štetcom, červenou farbou: Machatová M. 2011

Vo svojej figurálnej a realistickej maliarskej tvorbe spracúva Mária Machatová námety, ktoré sú väčšinou ovplyvnené jej subjektívnym pohľadom na svet a miestami, kde sa pohybuje a kde žije. Vychádzajúc z nomádskeho spôsobu života sa výraznejšie zaujíma o žáner krajinomaľby, ktorý naplno rozvinula v obrazoch prímorskej krajiny južného Francúzska (cykly ako Krajiny, Slané jazerá, Pláže, Vlny). Námety ako more, pláže, slnko, obloha a z nich vychádzajúca špecifická farebnosť a atmosféra však v Machatovej podaní nepôsobia gýčovo, ale vyjadrujú osobnú skúsenosť a snahu o zachytenie prežitého okamihu. Autorka sa ďalej venuje zobrazeniam mestských periférií, zabudnutých zákutí, zanedbaných interiérov, či citlivým pohľadom do intímneho prostredia ženského kúpeľa a prezliekania sa.

„Mária Machatová nepatrí k umelcom, ktorí nás zahŕňajú masívnou ,produkciou‘. Jej maliarska práca znamená hĺbavý akt vnútorného spoznávania, kedy okamihu presvedčenia o opodstatnenosti definície tvaru (vzhľadu, vizuálu, obrazu) predchádza štúdium náročné na čas: pozorovanie, vhĺbenie, reflektované prežívanie.“[1]

K hojne využívaným tvorivým postupom autorky patrí v súčasnosti veľmi obľúbená maľba na základe fotografie. V Machatovej prípade však fotografia neslúži na formálne a analytické skúmanie zobrazovacích možností, kedy je v mnohých prípadoch počítačom manipulovaný obraz mechanicky prenesený na plátno. „Fotografia pomáha mojej vizuálnej pamäti. Pri maľbe potom nejde o skopírovanie zaznamenaného, ale o pripomenutie si tohto konkrétneho zhmotneného momentu a možnosť pracovať s ním ďalej.“[2]

Olejomaľba Tržnica – večer patrí do širšieho cyklu malieb s názvom Periférie, ktorý je „o banálnych miestach, prostrediach poznačených ľudskou činnosťou, okolo ktorých denne prechádzame, ktoré už nevnímame, nepútajú našu pozornosť, napriek tomu sú súčasťou nášho života. Sú to niekedy bezútešné a neatraktívne miesta autobusových staníc, sídliská, tržnice. Rekonštrukciou ich foriem a farieb na plátne sa snažím nájsť, vystavať stratenú harmóniu, istú sublimáciu bezútešnosti. Nie je to však idealizácia, ani sociálna kritika.“[3]

Na obraze vidíme pohľad zhora na nitriansku mestskú tržnicu, typickú svojimi šiatrovými prekrytiami stánkov, ktoré sú dobre viditeľné z poschodia lemujúceho celé nádvorie bývalých kasární, v ktorých sa tržnica nachádza. Ide teda o autorkou subjektívne volený uhol pohľadu [4], ktorý sa však môže naskytnúť ktorémukoľvek návštevníkovi tohto miesta. Ako naznačuje názov, obraz zachytáva tržnicu večer, po skončení predaja, kedy z tohto počas dňa ľuďmi sa hemžiaceho priestoru už odišli predajcovia i nakupujúci. Ostali len prázdne stoly a regály, ticho pozametaných uličiek medzi stánkami, stiahnuté markízy. Absencia ľudí a tovaru a bravúrne zachytená svetelná situácia rastúceho súmraku dodáva obrazu melancholickú atmosféru končiaceho sa dňa. Precízne namaľované drapérie šiatrov a markíz, ich typické pásavé vzory a živé farby prístreškov z vlnitého plechu, tvoriace zaujímavé geometrické kompozície a formy, však zádumčivej nálade obrazu dodávajú pozitívnu emóciu a nádej, že po nočnom spánku príde nový deň, ktorý opäť zaplní tržnicu životom.

V tomto a ďalších obrazoch zo série síce Machatová zachytáva všednosť periférnych zón a banálnych miest, no vďaka emóciám, ktoré sa jej podarilo dostať na plátno, nám tieto miesta pripadajú familiárne a máme tak možnosť objaviť ich skrytý pôvab.

MÁRIA MACHATOVÁ sa narodila v roku 1972 v Nitre. V rokoch 1990-1997 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri maľby u prof. Jána Bergera. V roku 1995 absolvovala študijný pobyt na Slippery Rock University, Pennsylvania, USA. V rokoch 2001-2002 pedagogicky pôsobila na

Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2006 bola finalistkou prvého ročníka Ceny Nadácie VÚB Maľba 2006. V súčasnosti žije a tvorí v južnom Francúzsku, v oblasti Camargue, a na Slovensku v Nitre.

Omar Mirza

Poznámky a použitá literatúra:
[1] Kapsová, Eva: Hĺbka efemérnosti v maliarskom diele Márie Machatovej, in: Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí, č. 3/2012 (júl – august – september), ročník IV., str. 6.
[2] „Nájsť a vystavať stratenú harmóniu bezútešného miesta. Mária Machatová v rozhovore s Ivanou Moncoľovou“, in: Mária Machatová – výber z tvorby, autorský katalóg v spolupráci s vydavateľstvom Tympanon, Bratislava 2012, str. 8.
[3] Ibidem, str. 7.
[4] Autorka v tejto súvislosti vo svojom autorskom katalógu (viď pozn. [2]) spomína pohľad z poschodia tržnice, kam si chodí kupovať farby. Sídli tam totiž papiernictvo a obchod s umeleckými potrebami.


Akvizíciu z verejných zdrojov podporilo MKSR