Ladislav Čemický, Konflikty

Čemického komornú, najmä krajinársku a portrétnu tvorbu z obdobia rokov 1935-1944, dokumentuje množstvo kresieb náčrtov i skíc, v ktorých možno evidovať prípravu k jednotlivým kompozíciám, ktorými reagoval na mnohé negatívne podnety, či už sociálneho alebo vojnového charakteru...

K-202 ČEMICKÝ

nv. č. : K 202

autor: Ladislav Čemický
názov diela: Konflikty
rok vzniku: 1944
technika: kresba rudkou
materiál: papier nažltlý
rozmery: 50×42 cm
značenie: vpravo dole: Čemický 944, ceruzkou

Čemického komornú, najmä krajinársku a portrétnu tvorbu z obdobia rokov 1935-1944, dokumentuje množstvo kresieb náčrtov i skíc, v ktorých možno evidovať prípravu k jednotlivým kompozíciám, ktorými reagoval na mnohé negatívne podnety, či už sociálneho alebo vojnového charakteru. Evidentný vplyv na jeho dovtedajšie výtvarné smerovanie mala tvorba F. Gyou, H. Daumiéra, V. van Gogha, s ktorou sa stretával počas svojho študijného pobytu vo Viedni /1935/, kde mal možnosť vzhliadnuť širší výber svetovej maľby, viac než ponúkalo budapeštianske umelecké prostredie.

V tridsiatych rokoch minulého storočia absolvoval viacero štipendijných a študijných ciest po západnej Európe, z ktorých najvýznamnejšie boli parížske pobyty v r. 1935-1936 a v r.1938, v čase, keď fašistický nápor na Európu vrcholí a neodbytne sa ozýva nebezpečenstvo druhej svetovej vojny. Stretával sa tu s P. Piscssom a ďalšími umelcami tzv. Parížskej školy – maliarmi nefrancúzskeho pôvodu – avantgardnou skupinou, ktorá mala nezanedbateľný vplyv na európske medzivojnové obdobie. V tomto prostredí “odkladá” svoju lyrickú maliarsku paletu a nadväzuje na sociálno-kritické tendencie, vyprovokované  nepokojnou politickou atmosférou a rozpínajúcim sa fantómom fašizmu. Diela, ktoré v tomto prostredí namaľoval sú plné tvorivého napätia. Sú protestom i výkrikom úzkosti nad tým, čo sa vo svete odohráva, neúprosné a otriasajúce aj bez naturalistických detailov. Súbežne s týmito maľbami vznikajú kompozície, inšpirované životom, ktorý umelec okolo seba vidí v robotníckej štvrti. V jeho skicároch z parížskeho obdobia sa uchovalo množstvo lavírovaných kresieb so sociálnym motívom.

Kresba “Konflikty” abstraktno-expresívnej figurálnej línie nesie znaky archetipálneho prednesu, akéhosi inotaju v komunikácii s hektikou doby. Zúfalstvo, obavy, ale i revolta vyznieva z tejto autorovej dynamickej kompozície, ktorú šrafovaním posunul na psychohranicu a umocnil atmosféru sujetu. Tragédiu, ktorá mlčky visí nad vzrušujúcim dejom, dotvára rytmus postáv iba v štylizovaných náznakoch a svetelné kontrasty.

Ladislav Čemický, maliar Generácie 1909, známy ako akvarelista stvárňujúci krásy rodného Liptova, sa narodil 24. marca 1909 v Čemiciach. Po gymnáziálnych  štúdiách Budapešti sa prihlásil na Vysokú školu ekonomickú, avšak už po roku prestúpil na Akadémiu výtvarných umení, kde študoval pod vedením profesorov  I. Csóka, O. Glatza a L. Kándóa (1929-1934). Po návrate na rodné Slovensko sa kontaktoval a spriatelil  s  maliarmi Z. Palugyaom, E. Gwerkom, M.A. Bazovským, J. Lörinczom a spolu s nimi sa zapájal do slovenského umeleckého diania.

Tvorbu začiatku 40. rokov charakterizuje výrazné humanistické cítenie, sociálno-tendenčný a protivojnový obsah.

Do osudov národov zasiahla druhá svetová vojna. Proti vzrastajúcemu fašistickému teroru  reaguje svojou tvorbou i Čemický. Počas Slovenského národného povstania sa aktívne zpája do protifašistického odboja. V r. 1947 sa s rodinou presťahoval do Bratislavy. Tu sa zúčastňuje výstavných aktivít Skupiny 29. augusta a skupiny Život. Pridáva sa i k nadrealistickej skupine Avantgarda 38 a podieľa sa na koncipovaní zborníkov poézie a umenia. Od r. 1949 pôsobil ako docent a profesor všeobecnej školy maliarskej na novo vniknutej VŠVU v Bratislave, kde prednášal do r. 1976. V tom istom roku, 1949, sa stal zakladajúcim členom a prvým predsedom Zväzu čs. výtvarných umelcov.

Autor svoj tvorivý život prežil prevažne v umeleckom a kultúrnom prostredí Bratislavy s priebežnými inšpirujúcimi návratmi do rodného Liptova.
Počas svojho života získal viacero vyznamenaní a cien: Cena mesta Bratislavy (1948), Zaslúžilý umelec (1965), Národný umelec (1975), Rad práce (1979).
Ladislav Čemický zanechal po sebe rozsiahle dielo, ktorého úroveň dosiahla európske rozmery. Autor zomrel v Stupave ako 91 ročný 6. januára 2000.

Marta Hučková

Použitá literatúra:,
Tilkovský, V.: Ladislav Čemický. Vydavateľstvo SFVU, Bratislava, 1962, str. 24 – 36
Peterajová, Ľ.: Súčasné české a slovenské umenie. In: Slovenské umenie. Ladislav Čemický. Tatran- Odeon, 1983, str. 310 – 311
Kolektív autorov: Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočie. In: Cesty a osudy maliarstva v r.1938-1965. SNG, Bratislava 2000, str.74-77
Podušel, Ľ.: Maliarstvo, sochárstvo, grafika. Nitrianska štátna galéria, 195, str. 188

Foto: Slávomír Žákovič