Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení III. so zameraním na sochu, inštaláciu, objekt a verejný priestor

V poradí tretí zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení...

Prednáškový cyklus Nitrianskej galérie sa roku 2014 zameral na problematiku sochy, inštalácie, objektu a verejného priestoru. Zborník, ktorý sme na základe neho pripravili, prispieva k rozšíreniu diskurzu o rôznorodých formách umenia v období pred revolúciou 1989 a po nej. Politicko-spoločenský kontext totiž zásadným spôsobom ovplyvňoval (a stále ovplyvňuje) podmienky vzniku umeleckých diel a zároveň i vývoj, resp. stav sochárstva na Slovensku. Príspevky v zborníku poukazujú na vzácne, hoci nie vždy „bezbolestné“ prepojenia ojedinelých umeleckých aktivít a vybraných historických fenoménov, charakterizujúc tak práve úskalia doby, v ktorej vznikali. Rozmenené na drobné:

Štúdia Jany Geržovej skúma niekoľko miestne špecifických inštalácií vytvorených pre synagógy, ktoré sa v 90. rokoch 20. storočia pretvorili na centrá súčasného umenia. I keď bol tento priestor zbavený svojej pôvodnej funkcie, je zaujímavé sledovať, akými rôznymi spôsobmi umelci reagovali nielen na architektúru synagógy, ale aj na konkrétny historický a sakrálny kontext.
Ján Kralovič sa zaoberá sochárskymi dielami, inštaláciami a objektmi v kontexte bytových (súkromných) prezentácií v 70. a 80. rokoch; táto neoficiálna forma umeleckých aktivít, ktoré vznikali na základe potreby vyhraniť sa voči dobovým pomerom, vniesla do umeleckých kruhov potrebnú slobodu.

Sabina Jankovičová vo svojich dvoch samostatných štúdiách podrobne opisuje situáciu v 70. a 80. rokoch, ako aj v období od 90. rokov. Porovnáva podmienky a výsledky umeleckého úsilia v diametrálne odlišných historických etapách a súčasne nastavuje zrkadlo aktuálnej nepriaznivej situácii v osádzaní sôch do verejného priestoru i vo financovaní diel, ktoré sú pre verejný priestor určené.

Roman Popelár mapuje autorov, diela a témy, ktoré dominovali v tematicky vymedzenej oblasti v Bratislave a blízkom okolí po roku 1989.

Do zborníka sme zaradili i texty prezentujúce dve výrazné osobnosti súčasného slovenského umenia – Ilonu Németh (v rozhovore s Alexandrou Niczovou) a Tomáša Džadoňa. Umelecké výpovede oboch majú silný presah do verejného priestoru, pretože cielene atakujú naše ustálené predstavy o vlastnej minulosti, prítomnosti, kultúre, histórii a „čistote“ národného, ale aj osobného svedomia.

OBSAH ZBORNÍKA [doc]

* * *
Editorka a autorka projektu: Mgr. Lucia Vadelová
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Renáta Niczová
Recenzenti publikácie: PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. a prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Jazykový redaktor: PhDr. Marián Macho, PhD.
Preklad úvodného textu: Mgr. Marián Minárik
Vizuálna koncepcia, obálka a layout: Filip Jurkovič
Vydavateľ: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
Rok vydania: 2017
Tlač: ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o., Nitra
Náklad: 200 ks 
1. vydanie
ISBN 978-80-85746-73-0

180-stranovú publikáciu si môžete kúpiť na dobierku alebo priamo v Nitrianskej galérii za sumu 5 EUR.

* * *

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom publikácie.