Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II. so zameraním na politické a angažované umenie

V poradí druhý zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení...

Zborník predstavuje knižnú podobu cyklu, ktorý sme v Nitrianskej galérii realizovali roku 2013 a zamerali sme ním pozornosť na problematiku politického a angažovaného umenia. Z pôvodného počtu šiestich prednášajúcich do zborníka prispeli traja – Lenka Kukurová, Tomáš Rafa a Zuzana Štefková. Ďalších dvoch autorov – Ivanu Komanickú a Jána Kraloviča – sme oslovili dodatočne.

Texty v publikácii reflektujú rôznorodé prejavy súčasného politického a angažovaného umenia od 90. rokov 20. storočia nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Vývoj slovenského politického umenia je totiž s tým českým úzko prepojený a nejde tu pritom len o spoločnú minulosť. Podrobnejšie sa tejto téme venuje Lenka Kukurová – porovnáva a skúma repolitizáciu a vývoj politického umenia v oboch krajinách. Ján Kralovič obracia pozornosť na interpretáciu umeleckých akcií, resp. performancií v 90. rokoch na Slovensku, všíma si mieru ich intervencie do verejného priestoru, ako aj ich komunikačnú a participatívnu funkciu. Zuzana Štefková poukazuje na úskalia vzťahu umenia a politiky na konkrétnom príklade aktivít umeleckej skupiny Pode Bal. Tomáš Rafa sa – cez perspektívu vizuálneho umelca – zaoberá dosahom vlastných diel angažovaného umenia na aktuálny spoločensko-politický vývoj. Z radu kunsthistorických štúdií sa v istom zmysle vymyká text Ivany Komanickej, ktorý sa neusiluje byť výkladovo, resp. hodnotiaco nezaujatý, naopak, perspektíva nazerania je v ňom zjavná, explicitne prítomná. Ponúkame vám ho ako jednu z možných podôb reflexie, ktorá by si však vyžadovala názorovú konfrontáciu na širšej platforme. Preto sme sa rozhodli, možno netypicky, no v záujme bádateľskej vyváženosti, doplniť zborník o skrátenú podobu odborného posudku Kataríny Rusnákovej, a tým načrtnúť ďalšie možnosti teoretického uvažovania a interpretačných rovín skúmanej problematiky, ako aj nastolených tém u jednotlivých autorov.

Publikácia môže slúžiť ako študijný materiál na akademickej pôde či ako prehľadová náučná literatúra pre záujemcov o výtvarné umenie, ktorí sa chcú zorientovať v aktuálnych témach súčasného umenia. 124-stranovú publikáciu si môžete kúpiť na dobierku alebo priamo v Nitrianskej galérii za sumu 5 EUR.
– – –
Obsah publikácie na stiahnutie [pdf]
– – –
Editorka a autorka projektu: Mgr. Lucia Vadelová
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Renáta Niczová
Recenzenti publikácie: PhDr. Katarína Rusnáková, PhD. a Mgr. Jan Zálešák, PhD.
Jazykový redaktor: PhDr. Marián Macho, PhD.
Preklad úvodného textu: Elena Hutton
Korektor anglického textu: James Alex Gabriel Phillips
Vizuálna koncepcia, obálka a layout: Filip Jurković

ISBN: 978-80-85746-69-3
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.