Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu

Zborník prináša prepis prednášok zo sympózia Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu, ktoré sa uskutočnilo na pôde Nitrianskej galérie...

 

rodove_aspekty_sympozium


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu

Autorka koncepcie a moderátorka interdisciplinárneho sympózia:
Mgr. Jana Geržová, Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu VŠVU

Garantka: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., Centrum rodových štúdií, FiF UK

Príspevky © Mgr. Art. Pavlína Fichta Čierna, Mgr. Eva Filová, ArtD., Mgr. Barbora Geržová, PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD., Mgr. Lenka Krištofová, doc. MgA. Ing. Michal Murin, Art.D., Mgr. Art. Martin Piaček, ArtD., prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.

– –
Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu Vysokej školy výtvarných umení v spolupráci s Nitrianskou galériou usporiadali 24. februára 2012 interdisciplinárne sympózium Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu, ktoré sa uskutočnilo na pôde Nitrianskej galérie v Nitre. Cieľom sympózia bolo prehĺbiť odbornú diskusiu o tom, akú úlohu zohrávajú v kontexte súčasnej spoločnosti, kultúry a umenia kritické metódy akcentujúce pri interpretácii dobových fenoménov rodový diskurz.

Sympózium bolo koncipované ako sprievodné podujatie výstav Inter-view (2010 – 2011) a Inter-view 2 (2011 – 2012), v rámci ktorých kurátorka Nitrianskej galérie Barbora Geržová skúmala cez témy ako telo, telesnosť, identita, pamäť, rodina, vzťahy a nový koncept mužskosti rodové aspekty súčasného umenia reprezentované tvorbou slovenských a českých umelcov a umelkýň patriacich prevažne k mladšej generácii.

Zborník prináša prepis prednášok v poradí, v akom boli prednesené, ako aj zostrih veľmi živej diskusie, ktorá sa uskutočnila nielen medzi prednášajúcimi navzájom, ale aj medzi prednášajúcimi a odborným publikom. Diskusiu, ktorá odhalila, že postoje veľkej časti domácej umeleckej scény nie sú vo vzťahu k téme sympózia ešte stále štandardizované, dynamizovali predovšetkým odborne relevantné a osobne angažované vstupy Jany Cvikovej, spoluzakladateľky prvej feministickej organizácie na Slovensku ASPEKT.

 

ISBN 978-80-89259-68-7
Cena: 2,50 €