https://www.nitrianskagaleria.sk/

Župný dom

Štvorkrídlová palácová budova bývalého župného domu je národnou kultúrnou pamiatkou a svojou polohou je vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto” v Nitre.

Župný dom bol postavený ako baroková palácová stavba v roku 1823 pravdepodobne na starších základoch. V rokoch 1874 – 1876 ho podľa návrhu architekta Edöna Dümmerlinga rozšírili a v rokoch 1903 – 1908 podľa projektu V. Czíglera a pod dozorom nitrianskeho staviteľa J. Tomascheka celý prestavali v duchu secesie.

Budova župného domu bola s menšími prestávkami od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1928 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. Po územnosprávnej reorganizácii jej priestory využívali miestne štátne orgány a organizácie. V roku 1983 bola budova prevedená do majetku i správy Nitrianskej galérie, ktorá sa stala jej hlavným užívateľom.

Vyvýšenina, nachádzajúca sa v priamom susedstve východného traktu budovy, slúžila v 17. storočí ako obranný val v období tureckých vojen. V tejto časti, nazývanej Horný Palánok, je umiestnená i “galerijná záhrada”. V minulosti tu boli organizované rôzne kultúrne podujatia, večery pri fontáne, koncerty, výstavy i letná čitáreň pre verejnosť. V rokoch 1990 – 1997 boli v areáli bývalého župného domu uskutočnené štyri sezónne archeologické výskumy. Výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekej architektúry datovanej do 12. až 15. storočia, zvyšky včasnouhorského valu z obdobia okolo polovice 11. storočia, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej ale i keramika z obdobia 9. až 11. storočia a iné ), ktoré prispeli významnou mierou k objasneniu archeologickej situácie v tejto časti mesta.

V súčasnosti v priestoroch župného domu spolu s galériou sídli i predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Župný dom v Nitre_1Župný dom v Nitre_2Župný dom v Nitre_3