https://www.nitrianskagaleria.sk/

Výpožičky


Smernica na stiahnutie

Formulár pre výpožičku na stiahnutie


Interná smernica o poskytovaní výpožičiek a reprodukcií zbierkových predmetov

Nitrianska galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja informuje o podmienkach, za ktorých budú poskytované výpožičky z depozitárov a služby s tým súvisiace. Podmienky sú platné od 1.6.2018

Podmienky zapožičania:

1. Žiadosť o výpožičku zbierkových predmetov NG prosíme zaslať minimálne 1 mesiac pred plánovaným odvozom zapožičiavaných zbierkových predmetov. V neskoršom termíne nebude Vaša žiadosť vybavená kladne.

2. V prípade výpožičky diel do zahraničia musí byť žiadosť doručená minimálne 3 mesiace pred plánovaným odvozom zapožičiavaných zbierkových predmetov. Žiadosť o zapožičanie zbierkových predmetov musí obsahovať:
>> fotografické zdokladovanie priestorov,
>> zdokladovanie údajov o transportnom vozidle a jeho uspôsobenie na prevoz umeleckých diel,
>> informácie o priestore kde bude zbierkový predmet vystavený: aké teplotné podmienky sa vo výstavnom priestore nachádzajú, akým spôsobom je priestor zabezpečený – napr. IP, PSZ kamerový systém, ESZ a EPZ systémy a pod.
Súčasťou žiadosti o výpožičke zbierkových predmetov je aj Formulár o vybavení priestorov. Zbierkový predmet sa bude inštalovať za prítomnosti kustóda zbierok Nitrianskej galérie, ktorému subjekt žiadajúci zbierkový predmet uhradí cestovné náklady, prípadne ubytovanie a diéty.

3. Žiadosť o predĺženie výpožičky zbierkových predmetov prosíme zaslať minimálne 14 dní pred plánovaným ukončením výpožičky zbierkových predmetov. V neskoršom termíne nebude Vaša žiadosť vybavená kladne. V prípade zapožičania zbierkových predmetov do zahraničia treba žiadosť zaslať 1 mesiac pred plánovaným ukončením výpožičky zbierkových predmetov.

4. Žiadosť o vyhotovenie digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov fotografom NG treba zasielať minimálne 1 mesiac pred ich plánovaným prevzatím. V neskoršom termíne nebude Vaša žiadosť vybavená kladne. Ak  bude reprodukcia diela reprodukovaná aj v publikačnom výstupe, žiadame o zaslanie 2 kusov publikácie do knižnice Nitrianskej galérie.

V Nitre 5.5.2018
Mgr. Renáta Niczová