10.05.2012

24.06.2012

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Zadná projekcia

Predstavený výstavný projekt mladého konceptuálneho umelca, maliara Romana Gajdoša je čitateľný vo viacerých úrovniach vytvárajúcich ucelený obraz...

 

Autor: Roman Gajdoš

Kurátor: Miroslav Zajac

Miesto konania výstavy: Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Vernisáž: štvrtok, 10. mája 2012 o 17:00

Po vernisáži Vás pozývame na afterpARTy, neformálnu diskusiu s autorom a kurátorom. Vstup voľný!

Výstava potrvá do 24. júna 2012

Predstavený výstavný projekt mladého konceptuálneho umelca, maliara Romana Gajdoša je
čitateľný vo viacerých úrovniach vytvárajúcich ucelený obraz. Pri skladaní obrazov sa pohráva
s možnosťami divákovho nazerania na obraz, jeho skladbu, formálnu informáciu a možnosti
interpretácie pri premietnutí zväčša dvojíc jeho paralelných obrazov v mysli vnímateľa. Tieto
vyskladá ako fragmenty reality, ktoré sa dodatočne kompletujú na neutrálnom pozadí virtuálneho
obrazu ako pri filmových trikoch.
Zo zadnej projekcie sa vo filmovom priemysle vyvinul termín kľúčovanie, ktorým sa zvykne
označovať postup, počas ktorého je na modrom alebo zelenom pozadí snímaná zväčša figurálna
akcia a samotné pozadie je následne nahradené digitálnym obrazom. V cykle vystavených malieb s
rovnakým názvom sa pre umelca stal tento postprodukčný postup kľúčovou metaforou, nosným
pilierom obrazového myslenia.
V maľbách abstrahuje geometrické detaily, napr. väčšie a menšie segmenty monochromatickej
Rubikovej kocky. Tieto sa objavujú na signálnom zelenom pozadí obrazového poľa, sú parafrázou
akéhokoľvek biologického, sociálneho alebo inštitucionálneho systému a zároveň odkazujú k
spomínanej manipulačnej a brikolážovej tvorbe obrazov pomocou zadnej projekcie. Gajdoš vo
svojich maľbách vytvára metaforu systému, ktorý je vďaka redukovanej farebnosti nefunkčný a
zbytočný. Zelené pozadie, namaľované efektným zeleným emailom, odkazujúce k filmovým trikom
tak zároveň predpokladá akúsi ďalšiu akciu, ktorá však nenastáva, ale naopak zostáva zamrznutá
(pauznutá) v statickej monochromatickej kompozícii pozadia a situačných fragmentov.
Kým výtvarný jazyk geometrie je vo všeobecnosti spájaný s redukovanou vizualitou a vo svojom
klasickom chápaní predstavuje poriadok a obrazový režim so špecifickou gramatikou, vo
vystavených maľbách je tento druh myslenia systematicky atakovaný významovými a vizuálnymi
skúsenosťami. Opakovanie a radenie, základné znaky geometrického uvažovania, sú v tomto
prípade nahradené novými verziami, akýmisi nedokonalými kópiami, ktoré na jednej strane
odkazujú k obsahovej vyprázdnenosti, na strane druhej komentujú neschopnosť analyzovať a
sústrediť sa na jednu vec – tekutý modus pozornosti, neustála potreba overovania vo svete, kde
nikto ničomu neverí. Kombinácia a nestálosť rukopisov v rámci jednej obrazovej plochy
spektakulárnym spôsobom ilustruje rozptýlenú pozornosť, pričom oporou sú iba viditeľné,
schematické obrysy v podobe kontúrových línií. Tie podčiarkujú umelosť tejto vizuality a zároveň
diváka odkazujú ku komiksovej ikonografii.
Vystavené diela sú priamym pokračovaním doterajšieho autorovho snaženia, ktorý sa v súčasnej
polohe pokúša o postupné vyprázdňovanie maliarskeho poľa – obrazová skladba sa stáva znakovo
neprehľadná, či už použitím detailu, kompozičným vyposúvaním, deformáciou, negatív – pozitív
videním reality, zmenou rukopisu alebo farebnou redukciou. R. Gajdoš tak vytvoril metaforu
určitého systému posunutú do roviny, ktorá bráni preniknutiu do tohto systému.

Zadna.projekcia_TS

Zadna.projekcia_ENG