03.08.2011

04.09.2011

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

trans – mediálny priestor grafiky

Rozsiahla prehliadka tvorby študentov a absolventov Katedier grafiky Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici...

Názov ýstavy: trans – mediálny priestor grafiky
Usporiadateľ: Nitrianska galéria
Spoluusporiadatelia: Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra grafiky
Autor projektu: Doc. Igor Benca, akad. mal.,
Spoluriešitelia: prof. Robert Jančovič, akad. mal., Doc. Róbert Brun, akad. mal., Doc. Vojtech Kolenčík, akad. mal., Mgr.art. Róbert Makar, Art.D., Mgr.art. Patrik Ševčík, Art.D.
Kurátorka výstavy: PhDr. Alena Vrbanová
Miesto: Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra
Trvanie: 3. 8. – 4. 9. 2011
Vernisáž: 3. 8. 2011 o 17.00 hod. v reprezentačných sálach NG

Rozsiahla prehliadka tvorby študentov a absolventov Katedier grafiky Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave mapuje aktuálny vývin grafickej tvorby v kontexte najmladšej výtvarnej generácie od roku 2006 do súčasnosti.

Výber vyše 40 autorov je zameraný najmä na tie polohy voľnej grafickej tvorby, ktoré prekračujú pôvodné modernistické charakteristiky grafiky ako umenia tlače, osobitne potom klasických grafických techník a ocitajú sa na pomedzí dvoch alebo viacerých výtvarných druhov.

Silnú tradíciu pre tento vývin priniesli na Slovensku najmä 60-te roky s ich konceptuálným, informelovým, exprerimentálnym a akčným umeleckým pozadím a neokonceptualizmus 90. rokov.

Projekt výstavy vychádza z trojročného spoločného výskumného grantu KEGA Asimilácia verzus originál, ktorého výstupom bude popri aktuálnej výstave aj rovnomenná publikácia.

Výstava je zameraná na postihnutie aktuálnych foriem otvorenej výučby a tvorby najmladších predstaviteľov umeleckej grafiky u nás. Osobitne magisterské ročníky študentov vo svojom umeleckom vývoji a smerovaní usilujú o presahy v umeleckej grafike a využívajú široké spektrum nových technických možností. Silný vplyv na ich tvorbu a ponímanie grafiky ako takej majú média, internet, reklama, dizajn. Výrazovú škálu im umožňuje do nebývalých rozmerov variovať mechanizmus neustále sa zdokonaľujúcich softvérových produktov. Neznamená to však, že by na ich úkor „nevedeli“ ryť či leptať. Znamená to, že ich generačný jazyk je ukotvený predovšetkým v ich postmediálnej a postglobálnej dobe. Dominuje tu digitalizácia grafického jazyka, simulácia klasických výtvarných techník počítačovými, ich fúzia či subverívna simulácia, ale aktuálnymi sú i stroho konceptuálne polohy, ktoré využívajú matricu ako hotové grafické dielo.

Na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa postupne od roku 2001 etablovali ateliéry grafiky pod vedením vynikajúcich osobností grafiky Róberta Bruna a Igora Bencu. K nim pribudol mladší autor Róbert Makar. Katedra grafiky VŠVU v Bratislave má tri stabilné ateliéry pod vedením Róberta Jančoviča, Vojtecha Kolenčíka a jeden z nich sa zameriava popri voľnej tvorbe na knižnú ilustráciu (pod vedením Dušana Kállaya). Študenti sú vedení v prvých semestroch k nadobudnutiu klasických grafických zručností, no súčasne k aktuálnemu uvažovaniu o možnostiach média grafiky. V magisterskom stupni môžu voľne migrovať medzi ateliérmi z iných katedier a odborov, kde sa pohybujú už mimo úzko vymedzený rámec grafiky. Tak znie dikcia programu magisterského štúdia. Avšak vzniká tu aj istá dilema. Držať sa odboru grafiky alebo preskočiť do iného média? Najlepším riešením, a väčšina šikovných študentov to potvrdzuje, je využitie intermediálneho potenciálu grafiky v neokonceptuálnom ponímaní.

V priebehu viacročného mapovania a reflektovania prác na prieskumoch či obhajobách záverečných prác sme vyselektovali viacero výrazových polôh a technicko-realizačných oblastí v aktuálnej tvorbe poslucháčov grafiky a to podľa technických, formálnych aspektov tvorby a výrazovosti jazyka grafiky v dnešnom ponímaní mladých autorov.

1. Klasická (tradičná) grafika a jej presahy

2. Digitálna, elektronická a interaktívna grafika

3. Alternatívna grafika a autorský experiment

4. Medzi grafikou a postfotografiou

5. Presahy grafiky do iných médií (plošné, objektové, videomédiá a pod.)

6. Aplikovaná grafika v objekte, inštalácii a akcii

7. Matrica ako definitívne dielo

Tieto kategórie nie sú definitívne uzavretými rámcami. Naopak, jedná sa o pomenovanie určitých prevažujúcich postupov a stratégií súčasného umenia, ktoré vychádzajú z grafických princípov, no tieto sa voľne aplikujú (asimilujú) do iných médií, alebo ich výrazový aparát apropriujú či simulujú.

Cieľom výskumu bolo nielen poukázať na aktuálny stav grafického média, ale najmä pokúsiť sa aplikovať nové vedecké a technické možnosti pri výučbe umeleckej či voľnej grafiky dnes.

Výstava výberovo sumarizuje tie najoriginálnejšie práce z oboch univerzitných kreatívnych pracovísk, komparuje ich príbuznosti resp. rozdielnosti a potvrdzuje, že grafika na Slovensku nie je tichým, „nezáživným“ médiom, ale naopak. Pojem asimilácia v názve výskumnej úlohy je pojmom pochádzajúcim z prostredia z exaktných vied. Tu chce vyjadriť veľký potenciál dnešných grafických výrazových polôh a technických postupov. Grafika je otvorené ambivalentné médium schopné nielen absorbovať nové podnety, ale naopak aj inšpirovať a obohacovať ostatné zavedené výtvarné druhy.

Alena Vrbanová, kurátorka výstavy

TmPG_pozvanka