Kurátorka:
Marianna Brinzová

Vernisáž:
štvrtok 12. septembra 2019
o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
13. 9. – 10. 11. 2019

Miesto konania:
Salón
Na stiahnutie

Tlačová správa
Pozvánka
Mediálna odozva

Ľudmila Machová v NG [artalk.cz]
Vernisáž výstavy

         

Ľudmila Machová — Transfigurácie

Autorka sa vo svojej tvorbe už dlhší čas programovo zaoberá fenoménom prírody, osobným priestorom, pocitom vykorenenia, hľadaním spojenia človeka s prírodou, odkrývaním nových väzieb medzi subjektom a objektom, „odprírodňovaním“ a vznikom umelej krajiny.

Transfigurácie je výstavný projekt maliarky Ľudmily Machovej (*1990) nadväzujúci na jej tohtoročnú sériu výstav, v ktorých skúmala hranice prírodného, artificiálneho, privátneho a verejného prostredia, pričom hľadala ich nové vlastnosti a osobné vymedzenie v nich. Zaznamenávala skrytý „život“ predmetov bežnej spotreby, ktorým akoby pripisovala antropomorfné vlastnosti. Aj v prípade výstavy Transfigurácie sa autorka do istej miery konfrontuje s rôznymi typmi priestorov a s vybranými predmetmi (stolička, kreslo), v ktorých nachádza poetiku a vlastnosti krajinného prostredia. Predmety dennej spotreby zobrazuje realisticky, ale aj s výrazným posunom do abstrakcie. Pracuje s mierkou a viacerými pohľadmi, čím vytvára rôzne transfigurácie, keď daný predmet akoby zaniká a stáva sa svojbytnou krajinou, do ktorej sa vtlačila aj samotná ľudská telesnosť.

Machová sa vo svojej tvorbe už dlhší čas programovo zaoberá fenoménom prírody, osobným priestorom, pocitom vykorenenia, hľadaním spojenia človeka s prírodou, odkrývaním nových väzieb medzi subjektom a objektom, „odprírodňovaním“ a vznikom umelej krajiny. Tie témy spracováva cez experiment s rôznorodými materiálmi, formami a médiami, pričom jednotlivé diela kumuluje do väčších celkov. Zaužívané princípy pretavuje aj do výstavy Transfigurácie a zároveň sa mierne odkláňa od predošlých výstavných projektov (Vymedzenie, Transformácie). Maľby, objekty a fotografie skladané do väčších inštalácií autorka kompozične dopĺňa aj nájdenými predmetmi (napr. torzá stoličiek) a experimentálnou zvukovou stopou. Dôležitým atribútom objavujúcim sa na výstave je práve predmet stoličky/kresla sprítomňujúci človeka a jeho činnosť, ktorý stojí v centre rozhovorov, zaujímavých situácií, či dôležitých dianí v rodine i inde. Je akýmsi centrálnym fyzickým bodom v priestore a zároveň personifikáciou.

Najnovšie diela Ľudmily Machovej prezentované na výstave Transfigurácie odrážajú úvahy nad príčinnosťou a prispôsobovaním sa. Autorka tieto úvahy vzťahuje na kultúrny i prírodný svet, v ktorých skúma rôzne formy odtlačkov. Odtlačok sa pre ňu stáva prirodzenou formou prítomnosti minulej chvíle, dlhodobého užívania nejakého predmetu alebo súžitia s ním. Jednotlivý materiál, či už prírodný alebo umelý, vníma ako sprostredkovateľa času, ako hmotu, do ktorej sa časová stopa chtiac-nechtiac odtláča. Predmety ako stolička alebo kreslo objavujúce sa v autorkiných maľbách, objektoch, fotografiách i zvukovej kompozícii odkazujú na minulú prítomnosť človeka, ktorého telesnosť je v predmete bezprostredne zaznamenaná, odtlačená alebo až doslova vtlačená. To, čo ju zaujíma nie je len samotný odtlačok, ale aj proces vtláčania smerujúci k rozkladu a zániku predmetu. Autorka vníma, že hodnota vecí sa môže meniť práve tým, že na ne pozeráme cez vlastnú telesnú i zmyslovú skúsenosť.

Ľudmila Machová (*1990) je absolventka Ateliéru mal+by doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. a Ateliéru +- XXI prof. Daniela Fischera, akad. mal. na VŠVU v Bratislave. V roku 2017 a 2018 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB. V autorskej tvorbe sa venuje maľbe a jej presahom, objektom, inštaláciám, videu a tvorbe experimentálnych zvukových kompozícií. Žije a tvorí v Bratislave.


Pohľady z výstavy: