06.05.2005

19.06.2005

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

PO SCHODOCH MAĽBY

Výstava s názvom PO SCHODOCH je sériou troch výstav a predstaví tvorbu mladej generácie výtvarníkov, ktorí študujú na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na Katedre maľby...

Katedra maľby Fakulta výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici

Miesto konania výstavy: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:6.5.2005 o 17. hod
Trvanie výstavy: 6.5. – 19.6.2005

Kurátor: Eva Kapsová

Výstava s názvom PO SCHODOCH je sériou troch výstav a predstaví tvorbu mladej generácie výtvarníkov, ktorí študujú na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na Katedre maľby.

Katedra maľby ponúka štúdium v troch ateliéroch ktoré vedú významní predstavitelia slovenskej a českej výtvarnej scény: profesor Stanislav Balko, profesor Ľudovít Hološka a profesor František Hodonský. Výstava bude mať preto menej tradičnú, cyklickú štruktúru, postupne po sebe sa predstavia poslucháči z jednotlivých ateliérov na troch výstavách.

Na prvej, ktorá sa otvára šiesteho mája 2005, budú vystavené práce poslucháčov z Ateliéru interaktívnej maľby, ktorý vedie banskobystrický umelec, maliar a pedagóg Stanislav Balko.

Metóda vedenia poslucháčov v tomto ateliéri je založená na interaktivite a komunikácii s podnetmi prichádzajúcimi zvonka aj znútra umeleckého procesu. Tvorba rešpektuje tradíciu, otvára sa zároveň novým impulzom a komunikuje s inými médiami. Ako deklaruje vedúci tohto ateliéru profesor Balko: Dôležitý je tu kontinuálny, technický a technologický rozvoj, gradácia zručnosti, kde má nezastupiteľné miesto kresba v celej škále možností, ktoré poskytuje. V ateliéri interaktívnej maľby je dominantným prejavom maľba a výskum maliarskeho média na báze individuálnych programov a prístupov dynamicky napĺňajúcich profiláciu osobného hľadania.

Ako druhý sa predstaví Ateliér súčasnej maľby, ktorú vedie ak. maliar profesor František Hodonský (20.5.3.6.2005). Ateliér súčasnej maľby vychádza z neobmedzených možností figuratívnej i nefiguratívnej maľby, od reálnych tendencií po abstraktné formy výtvarného prejavu s možnosťou presahu do konceptuálnej polohy.

Nižšie ročníky sú vedené skôr v klasickom meditatívnom duchu pozorovania prírody, vyžadujúcom sústredenie a koncentráciu na danú tému.
Je tu kladený dôraz na kresebný podtext spolu s koloristickou a kompozičnou štruktúrou obrazu.
Vo vyšších ročníkoch (bakalárske a magisterské štúdium) sa vyžaduje zmysel pre ideový a maliarsky experiment zakončený vyhraneným prístupom.
Hľadanie nových výrazových možností sa stáva podstatou a zmyslom štúdia na tejto škole.

Sériu výstav zavŕši prezentácia diel poslucháčov z Ateliéru klasických maliarskych disciplín, ktorý vedie akademický maliar profesor Ľudovít Hološka. Dôraz v štúdiu v tomto ateliéri sa kladie na „aspekty maliarskeho jazyka a ich fungovanie v organizmoch obrazu, ktoré sú tu nazerané a komparatívne exponované v priečnych rezoch časom a obsahujú celú šírku maľby od prehistórie po súčasnosť. Metódou štúdia je sebavyjadrenie v poznávaní a poznanie v sebavyjadrení ako nenahraditeľný proces výtvarného vzdelávania postaveného na individuálnej skúsenosti.

Výstava PO SCHODOCH MAĽBY (1)Výstava PO SCHODOCH MAĽBY (2)