23.01.2008

09.03.2008

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

PLUS 24 / Akvizície 2007

Výstava prezentuje nové prírastky zbierkového fondu Nitrianskej galérie získané v roku 2007, podporené fianančnou dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja...

Milan Adamčiak, Marko Blažo, Michal Czinege, Mira Gáberová, Ilona Németh, Veronika Rónaiová, Dorota Sadovská, Martin Sedlák, Emőke Vargová, Jana Želibská

Miesto konania výstavy: Reprezentačné sály NG, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:23. 1. 2008
Trvanie výstavy: 23. 1. 2008 – 9. 3. 2008

Kurátor: Barbora Geržová

Výstava prezentuje nové prírastky zbierkového fondu Nitrianskej galérie získané v roku 2007, podporené fianančnou dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom akvizícií bolo rozšíriť existujúce zbierky Nitrianskej galérie o dva súbory diel súčasných slovenských autorov a autoriek, ktoré vychádzajú z dlhodobej koncepcie výstavnej činnosti galérie.

Prvým aspektom aktuálnej akvizičnej činnosti bolo mapovanie ženských autoriek rôznych generácií, s dôrazom na diela, ktoré reflektujú problematiku feminizmu a s tým súvisiace rodové otázky. Vzhľadom na to, že tento typ tvorby nie je v zbierkach galérie doteraz zastúpený, našim cieľom bolo doplnenie práve tohto chýbajúceho segmentu umeleckej tvorby. V tejto súvislosti sú na výstave prezentované svetelné objekty Jany Želibskej (1941) z 80. rokov, ako aj práce ďalších autoriek vytvorené v rozpätí rokov 1999 – 2006: šité obrazy Emöke Vargovej (1965), videoinštalácia Ilony Németh (1963) a olejomaľba Veroniky Rónaiovej (1951).

Druhý súbor súvisí so skutočnosťou, že Nitrianska galéria v roku 2002 obnovila priestory Galérie mladých, ktorá je určená na prezentáciu tvorby autorov, ktorí patria k reprezentantom najmladšej výtvarnej generácie. Práve z tohto dôvodu je koncepcia akvizície sústredená na kolektovanie diel mladšej a najmladšej generácie domácich autorov, ktorí ešte nie sú zastúpení v zbierkach galérie, ale už získali ocenie na slovenskej, ale aj medzinárodnej výtvarnej scéne. V rámci takto zadefinovanej skupiny autorov sa Nitrianskej galérii podarilo získať priestorové objekty Marka Blaža (1972) , video Miry Gáberovej (1979), maľby Doroty Sadovskej (1973) a Michala Czinegeho (1980), svetelný objekt Martina Sedláka (1978).

Snahou Nitrianskej galérie bolo doplniť škálu médiá od kresby, cez maľbu, objekt, video až po inštaláciu. V súvislosti s kresbou budú na výstave zastúpené grafické partitúry zo 70. rokov Milana Adamčiaka (1946), významného predstaviteľa konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku.