28.03.2012

20.05.2012

Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

MIKRO-INŠTALÁCIE

Autorka, absolventka doktorandského štúdia na Katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rámci ktorého absolvovala aj stáž na Akadémii výtvarných umení v Bruseli, patrí do pomerne skromne zastúpenej generácie mladých sochárok...

 

Mira Podmanická

Miesto konania výstavy: Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
Vernisáž: streda, 28. marca 2012 o 17:00
Výstava potrvá do 20. mája 2012

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Autorka, absolventka doktorandského štúdia na Katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rámci ktorého absolvovala aj stáž na Akadémii výtvarných umení v Bruseli, patrí do pomerne skromne zastúpenej generácie mladých sochárok, ktorých tvorba v sebe prepája princípy voľnej sochárskej tvorby a postupy a stratégie patriace do oblasti užitého umenia (textilného výtvarníctva). I napriek pomerne krátkemu času od ukončenia magisterského štúdia svoju tvorbu prezentovala na viacerých skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí (Belgicko, Česká republika, Poľsko) a samostatných (posledné z nich realizovala v LGPMB v Liptovskom Mikuláši a Galérii HotDock v Bratislave).

Podstatným faktorom, určujúcim charakter aktuálneho projektu autorky, sú aspekty priestoru. V prvom pláne do komplexu diela zámerne integruje miesto prezentácie – galerijný priestor „bunkra“, čím využíva jeho netypické vlastnosti. Ide o podobu tzv. miesto-špecifického diela (site-specific umenia, ktoré sa v našich podmienkach definitívne etablovalo v 90. rokoch) a je odrazom kontextuálneho uvažovania výtvarníčky. V projekte sa však stretávajú viac než dve stratégie pracujúce s priestorom: samotné (no pre dielo nevyhnutné) miesto inštalácie/prezentácie je obsadzované, a súčasne komentované, subtílnymi mäkkými textilnými inštaláciami – spodobeniami „mikropriestorov“, ktoré sú do neho vyslovene infiltrované. Sú kľúčom k nachádzaniu jeho ďalších podôb a foriem, no už nie hmatateľných a fyzicky merateľných. Sú skôr alúziami (narážkami) na iné priestory a udalosti s nimi spojenými, čím vystupujú ako nanovo vytvárané pamäťové modely, v ktorých môžeme čítať ako v záznamoch uplynulých prchavých situácií, ktoré sa reálne odohrávali.

Realizácia M. Podmanickej je viacvrstvovou výpoveďou, okrem štruktúrovaných priestorových aspektov ponúka roviny čítania i z hľadiska formy a tvaroslovia: používanie textilu s účelom vytvárania mäkkej plastiky, v tomto prípade skôr inštalácie, je autorkiným prihlásením sa k obhajobám netypických sochárskych materiálov a používaniu činností (šitie, vyšívanie), ktoré dlho nepatrili do sféry tzv. „vysokého“ umenia, rehabilitovaných prácami feministiek v 70. rokoch. Prvky intimity a introvertnosti, akcentované aj bielou farbou, zas ponúkajú konotácie s umením postfeminizmu, zaoberajúcim sa rodovými otázkami (v našich podmienkach prítomných v dielach Ľ. Sajkalovej, E. Vargovej či D. Lehockej).

V „Mikroinštaláciách“, viac ako v iných autorkiných prácach, do popredia vystupuje prvok telesnosti. Je prítomný v odkaze na ňu cez strihové modely pochádzajúce z časopisov o móde. Jednak sú základom pre autorkou komponované mikropriestory – ako odkazy na fyzické koordináty tela sa stávajú konštrukčnými prvkami mikroinštalácií. Súčasne sú však, v intencii autorkynho uvažovania o priestore, i symbolickým medzičlánkom medzi ním a telom.

Mira Sikorová-Putišová

 

Vystava_Mikro_instalacie (1)Vystava_Mikro_instalacie (2)Vystava_Mikro_instalacie (3)Vystava_Mikro_instalacie (4)Vystava_Mikro_instalacie (5)Vystava_Mikro_instalacie (6)Vystava_Mikro_instalacie (7)Vystava_Mikro_instalacie (8)Vystava_Mikro_instalacie (9)Vystava_Mikro_instalacie (10)Vystava_Mikro_instalacie (11)Vystava_Mikro_instalacie (12)Vystava_Mikro_instalacie (13)

Mikroinstalacie (1)Mikroinstalacie (2)Mikroinstalacie (3)Mikroinstalacie (4)Mikroinstalacie (5)Mikroinstalacie (6)Mikroinstalacie (7)Mikroinstalacie (8)Mikroinstalacie (9)Mikroinstalacie (10)