25.11.2010

26.11.2010

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Inter-view

Výstava bude mapovať tvorbu súčasných slovenských a českých autoriek, ktoré reflektujú aktuálne témy, akými sú telo, telesnosť, identita, vzťahy (deti, rodina), práca s pamäťou rodiny...

Gabika Binderová (SK), Veronika Bromová (CZ), Milena Dopitová (CZ), Lucia Dovičáková (SK), Katarína Ďuricová (SK), Jana Farmanová (SK), Pavlína Fichta Čierna (SK), Eva Filová (SK), Mira Gáberová (SK), Tatiana Grófová (SK), Zdena Kolečková (CZ), Petra Malá (CZ), Monika Mikyšková (SK), Ildikó Pálová (SK), Dorota Sadovská (SK), Pavla Sceranková (SK), Lucia Tallová (SK), Michaela Thelenová (CZ), Emöke Vargová (SK), Vlasta Žáková (SK)

Miesto konania výstavy: Reprezentačné sály NG, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy: 25. 11. 2010 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 26. 11. 2010 – 20. 2. 2011

Kurátor: Barbora Geržová

Výsledkom výskumu je výstava, ktorá prezentuje skúmaný problém komplexnejšie, nielen prostredníctvom vystavených diel a ich interpretáciou, ale aj výpoveďami autoriek o ich vlastnej tvorbe, prostredníctvom otázok. Každá autorka dostala jednu až dve otázky, ktoré sa viazali na jej vlastnú tvorbu a tri obecné otázky, ktoré boli zamerané na rôzne aspekty feminizmu a rodového umenia:

1. Myslíte si, že keď žena – výtvarníčka použije vo svojej tvorbe témy spojené s rodinou, vzťahmi, materstvom, telesnosťou, sexualitou, identitou alebo pamäťou, ktoré reflektuje aj feministická teória, tak sa jej diela musia automaticky čítať aj z pohľadu feminizmu? Alebo ich môžeme takto čítať iba za predpokladu, že autorka s uvedenými témami pracuje vedome alebo dokonca kriticky? To znamená, že keď s nimi pracuje nevedome, intuitívne, nemôžeme ich interpretovať v kontexte feminizmu? Ak nie, v akom kontexte ich teda čítať?

2. Pojmy feminizmus, feministické umenie, ktoré sa u nás začínajú objavovať po roku 1989 od začiatku vyvolávali skôr negatívne reakcie, vrátane postojov samotných výtvarníčok, ktoré boli do tohto kontextu svojou tvorbou alebo jej časťou zaraďované. Negatívne asociácie spájané s týmito pojmami sú evidentné aj v súčasnosti. Myslíte si, že je to aj preto, lebo feministická teória vyčlenila umenie žien z obecného kontextu umenia, čo prinieslo pozitíva aj negatíva? Na jednej strane sa posilnila pozícia ženy výtvarníčky, ale na druhej strane to mohlo priniesť aj istú izoláciu, vytvorenie obrazu, akoby sa ženy negatívne vymedzovali voči ostatnému mužskému svetu? Myslíte, že práve to spôsobilo, že mnohé výtvarníčky nechceli byť s pojmom feminizmus priamo spájané? Aký je váš postoj k feminizmu?

3. V súčasnosti sa viac používa pojem rodové (gendrové) umenie, pod ktorý sa dá zahrnúť rovnako tvorba mužov aj žien, ktorí reflektujú rodové otázky. Myslíte si, že zavedením tohto pojmu sa stiera potenciálna nadradenosť jedného alebo druhého pohlavia, a preto je to pojem, ktorý je aj v kontexte umenia vhodnejší ako feminizmus?

Cieľom výstavy nie je nájsť definitívne odpovede, alebo dať návod na správne čítanie, ale skôr otvoriť diskusiu.

K výstave bude vydaný sprievodný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg s odbornou štúdiou, rozhovormi s výtvarníčkami a reprodukciami vystavených diel.

Interview (1)Interview (2)Interview (3)Interview (4)Interview (5)Interview (6)Interview (7)Interview (8)Interview (9)Interview (10)Interview (11)Interview (12)Interview (13)Interview (14)Interview (15)Interview (16)Interview (17)Interview (18)Interview (19)