14.07.2005

14.08.2005

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Ernest Zmeták – Zo zbierok GU v Nových Zámkoch

Narodil sa 12. januára 1919 v Nových Zámkoch. S rodiskom ho spájajú aj prvé výtvarné poučenia, ktorých sa mu dostalo od učiteľov kreslenia. Skúsení pedagógovia včas odhalili talent nadšeného kresliara...

Zo zbierok GU v Nových Zámkoch
Ernest Zmeták

Miesto konania výstavy: Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy: 14.7.2005
Trvanie výstavy: 14.7. – 14.8.2005

Kurátor: Mgr. M. Klobučníková

Narodil sa 12. januára 1919 v Nových Zámkoch. S rodiskom ho spájajú aj prvé výtvarné poučenia, ktorých sa mu dostalo od učiteľov kreslenia. Skúsení pedagógovia včas odhalili talent nadšeného kresliara. Vo výtvarnom vzdelávaní pokračoval v maliarskej škole Karola Harmosa v Komárne. Toto obdobie predznamenáva prípravu na vysokoškolské štúdium. V roku 1938 vykonal prijímací pohovor na Akadémiu výtvarných umení do Prahy do ateliéru profesora Viléma Novaka. V dôsledku zmenených politických pomerov absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti v ateliéri profesorov Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulyho. Osudovo významným pre mladého výtvarníka bolo práve jeho stretnutie s profesorom Aba-Novákom, ktoré postupne prerástlo do osobného priateľstva. Významný pedagóg pôsobil na mladého adepta umenia inšpiratívne, pod jeho vplyvom sa formovala Zmetákova orientácia smerom k Cézannovi, Kanoldtovi, Derainovi a k talianskemu výtvarnému umeniu. Obdivoval taliansku renesanciu, predovšetkým maliarov obdobia quatrocenta pre ich disciplínu a spôsob prístupu k zobrazovanému.

Študoval v čase prebiehajúceho experimentu profesora Aba-Novaka súvisiaceho so zavedením školy nového typu, ktorá vychováva umelca – remeselníka, dôkladne pripraveného na proces tvorby. Prínosom tejto orientácie bol návyk potreby každodennej tvorby ( dôraz bol položený na pravidelné kreslenie), osvojenie si systematického štúdia dejín výtvarného umenia, výtvarnej kultúry, pravidelných návštev múzeí a galérií.

Na slovenskú výtvarnú scénu vstupuje spolu s výtvarníkmi generačne nazývanými „pokolenie 2. sv. vojny“. Je to výnimočné obdobie pre všetky oblasti umenia – rodí sa nový výtvarný prejav v náväznosti na moderné európske umenie – s veľkými príležitosťami pre nastupujúcu generáciu.

Akad. mal. Ernest Zmeták prichádza s vyhraneným autorským štýlom, ktorý stavia na racionalizme, strohosti a vecnosti zobrazenia – skladbe a objeme. Krok za krokom zdokonaľuje maliarsku techniku, analyzuje predmet zobrazenia, skladá objemy vychádzajúce z geometrického základu do prísne vyváženej kompozície. Overuje a niekoľkokrát prehodnocuje každý podnet, každý prínos, ktorý posúva jeho tvorbu ďalej. Práve pre tieto vlastnosti autora a postupy v tvorbe sa jeho dielo vyvíjalo kontinuálne od ranných prác až po práce z posledného obdobia.

Prínos akad. mal. Ernesta Zmetáka do dejín slovenského výtvarného umenia je kľúčovým. Jeho kresba tvorená so zmyslom pre abstrahujúcu skratku, rešpektuje čistý tvar a skladobnosť, prekračuje rámec študijnej kresby a nadobúda znaky samostatného výtvarného prejavu.

V grafike, ktorej sa venoval len v určitých časových úsekoch sa nepriamo hlási k starému ľudovému drevorezu. Robustnou rezbou obuvníckym nožom vzniká štýlovo čistý grafický prejav s kontrastom kontúr a striedaním čiernobielych alebo kolorovaných plôch. V roku 1958 na XXIX. bienále v Benátkach získal prémiu Instituto internazionale di arte liturgica za päťfarebný drevorez Útek do Egypta.

Monumentálna tvorba bola predmetom jeho štúdia. V realizáciách do architektúry mu bola najbližšia technika mozaiky, ktorú objavil pre Slovensko a okrem iného – ju uplatnil v druhej polovici päťdesiatych rokov na tympanóne Prezidentského paláca v Bratislave. (Cena mesta Bratislava, 1960).

Autorský štýl akad. mal. Ernesta Zmetáka je osobitý a nezameniteľný, charakterizuje ho: racionálny prístup k zobrazovanému a úsporné použitie výrazových prostriedkov, vyvážená kompozícia, čistý tvar, skladobnosť, konštrukčná logika vzťahov objemu a priestoru. Námet , emócie, nálada nie sú určujúce. Ako hovorí sám autor „ ak v niektorom z jeho diel je zachytená nálada, nebolo to jeho zámerom.“

Životnou láskou Ernesta Zmetáka bolo Taliansko. Od prvej zlomovej cesty v roku 1947 navštívil túto krajinu veľakrát. Kontakt s talianskym umením sprostredkovaný učiteľom Aba – Novákom overoval vlastnou skúsenosťou. Študoval fresky, mozaiky, historickú i novodobú maľbu, hľadal podnety a poučenia. Práve z talianska pochádza objav krajiny s vysokým horizontom, ktorý sa u Zmetáka stáva záväzným kompozičným princípom. V roku 2004 Provincia regionale di Palermo udelila majstrovi Zmetákovi pamätnú plaketu In Memoriam – za tvorbu venovanú Sicílii.

Akad. mal. Ernest Zmeták bol vynikajúci znalec umenia a vášnivý zberateľ. Prvé diela výtvarného a úžitkového umenia získal v štyridsiatych rokoch a ďalších štyridsať rokov budoval kvalitnú a vyváženú zbierku európskeho umenia 16.-20. stor. V roku 1980 ju spolu s manželkou Danicou Zmetákovou venovali mestu Nové Zámky.

13.mája 2005 uplynul rok od úmrtia akad. mal. Ernesta Zmetáka. V tento deň slovenská spoločnosť stratila jednu z najpoprednejších osobností výtvarného umenia i kultúry. Významného maliara, kresliara, grafika, ilustrátora, monumentalistu a zberateľa.

Mgr. M. Klobučníková

Výstava Ernest Zmeták (1)