Autori
Virág Csillagová, Henrieta Ďurovová, Markéta Foltánová, Kristína Krišková, Martina Kukučková, Kristína Marmoľová, Natália Staňová, Valerii Sukhomlyn, Tomáš Vyhnálik, Gregor Hraško, Igor Hanečák, Andrea Zakopčanová, Dušan Scholcz

Kurátori výstavy
Martin Kratochvil & Jana Mináriková

Sprístupnenie výstavy
2. 7. 2021 o 10.00

Výstava potrvá
do 31. 8. 2021

Miesto konania
Bunker


Na stiahnutie

Tlačová správa
Pozvánka

ČIERŤAŽ

Výstava výtvarných prác študentov študijného programu Výtvarná edukácia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Slovo čierťaž sa v slovenskom jazyku používalo vo význame „hranica či hraničná čiara“. V starších významoch toponymických názvov znamenalo „vyklčované miesto“ alebo „vyrúbanými pásmi lesa ohraničené miesto“. V kartotéke Slovníka slovenského jazyka možno nájsť doklady s významom „obrys“ (čierťaž vrchov, čierťaže hôr), ale aj s významom „zlo“, ktorý súvisí s ľudovou etymológiou, s priklonením tohto výrazu k slovu „čert“.

V ponímaní koncepcie výstavy sa slovo „čierťaž“ významovo viaže k aktuálnej spoločenskej nálade, ktorá je charakterizovaná ďalšími slovami ako hranica, dištanc, odstup, vymedzenie ale aj ochrana, separácia, karanténa. V niektorých charakteristikách aktuálneho stavu spoločnosti sa hovorí o ťaživej či temnej spoločenskej situácii. Reflexia významových rovín uvedených pojmov a ich aktuálna spoločenská podoba je predmetom skúmania výtvarnej tvorby študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. V konkrétnej podobe študenti spracovali problémy spojené s celospoločenskými témami ako je konzumná spotreba a jej ekologické či ekonomické dopady, problematika odpadov a ich kumulácie či problém vzťahu násilia a obete. Samotný výstavný priestor Bunkra je konceptovou i formotvornou súčasťou jednotlivých diel a svojím charakterom podporuje ich významovú a interpretačnú rovinu. Na výstave sú zastúpené plošné i priestorové médiá a inštalácia diel je realizáciou umenia pre dané miesto (site specific art).


Pohľady z výstavy