31.05.2012

22.07.2012

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Blažej Baláž – EINEMU

Výstavný projekt Blažeja Baláža, Einemu, nie je retrospektívnou výstavou v pravom slova zmysle...

 

Blažej Baláž

Vernisáž: 31.mája 2012 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 31.máj – 22.júl 2012

Miesto: Nitrianska galéria – reprezentačné sály, Župné námestie 3, Nitra

Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

pozvanka einemu

Výstavný projekt Blažeja Baláža, Einemu, nie je retrospektívnou výstavou v pravom slova zmysle. Aj keď zahŕňa diela z posledných desiatich rokov, autor na tejto výstave prezentuje len fragmentárny výber zo stratégií svojho výtvarného vyjadrovania, pod ktoré spadá predovšetkým práca s radikálnou konceptuálnou líniou využívajúcou text, ktorá v autorových post a neokonceptuálnych metamorfózach prechádza k odkrývaniu jednotlivých jazykových vrstiev. Text v Balážovej tvorbe už nereprezentuje len redukciu vizuálnej informácie na myšlienku, ale stáva sa samotným médiom, posolstvom a kódom, sieťou prepúšťajúcou a zachytávajúcou jednotlivé významy, ktorá je pre autora kľúčovou polohou. Pre túto výstavu, rovnako ako aj pre celú Balážovú tvorbu posledných desiatich rokov, sú typické dva dominantné momenty, ktoré zásadným spôsobom odkláňajú jeho tvorbu od radikálnej línie konceptualizmu. Na jednej strane tu zaznamenávame silné obrazové myslenie, ktoré prijíma obraz ako rovnocenného partnera a necháva ho infiltrovať sa do textovej plochy. Signálna farebnosť spolu s tabuľkovými deleniami obrazového poľa potom mnohokrát tvoria interpretačný kľúč, ktorý Baláž vsúva do svojich textových posolstiev. Vo vnútri deväťgrafémových slov, v ich samotnej štruktúre a stavbe sa tak objavujú ďalšie možnosti čítania akumulovaných významov. Baláž zaznamenáva entropiu textu na úrovni jednotlivých písmen, de- a re- konštruuje európske jazyky, čím posúva hranice možnosti práce s lingvistickým systémom.

Na strane druhej, Balážovým dielam je vlastný kriticko-politický tón, ktorý sa v myslení západného konceptualizmu, zameraného hlavne na skúmanie definície umenia, nevyskytoval. Absorbujúc túto tému vznikajú ostro vyhrotené komentáre na súčasnú politickú situáciu či galerijnú politiku – samotný názov výstavy je odzadu čítanou kollerovskou variáciou, ktorá v Balážovom podaní odkazuje na pštrosa strkajúceho hlavu do piesku. Kollerovo Ume Nie sa tak transformuje na Balážové Ein Emu, pričom obidva podávajú komentár o stave kultúry v svojej dobe. Od verejného umeleckého aktivizmu (WART 1 – WART 4), cez teoretické texty vrcholiace v aktuálnom cykle Umenie po poézii autor načrtáva kontúry nepreniknuteľnej administratívnej, inštitucionálnej a byrokratickej bariéry ako aj otázky umeleckého centra a jeho periférie.

Inú rovinu myslenia môžeme odčítať v prezentovaných ekologických realizáciách. Keď Baláž v permanentne sa opakujúcej akcii My way zaznamenáva sedem rokov ten istý pohľad zo svojho balkóna, nevytvára tak len konceptuálnu dokumentáciu svojho najbližšieho okolia, ale zároveň ukazuje postupné zmeny stavu vlastného horúčkovitého snaženia – sadenia, polievania, obväzovania, liečenia,  ktoré sú prezentované ako samostatné akcie, a ktoré v diele MY WAY reprezentujú súčet ochranných prvkov, živú bariéru pred hlučnou cestou – komunikáciou.  My Way sa teda dá čítať ako syntéza jednotlivých akcií snažiacich sa o ekologickú zmenu, o určité vyrovnanie síl medzi urbánnou štruktúrou mesta a prírodou. Navyše, toto kriticko-ekologické intonovanie tvoriace spoločného menovateľa Balážových ekologických prác zároveň vždy odkazuje aj spätne na svet umenia.

—————————————————————————————————————–
Blažej Baláž

Narodený: 29.10.1958 Nevoľné

Štúdium: 1977-83 VŠVU Bratislava

 

Samostatné výstavy – výber:

2007 Texty 1988/2007, Košice, Východoslovenská galéria

Texty 1988/2007, Žilina, Považská galéria

2009 WARTEZEIT, Wien, Slowakisches Institut (AT)

SUCHARATOLEST, Bratislava, Dom umenia

2011 Blažej Baláž : Konceptuálne texty, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Mária Balážová, Blažej Baláž : Post-Geo-Text, Berlin, Slowakisches Institut, (D)

 

Kolektívne výstavy – výber:

2005 Nový zlínsky salon 2005, Zlín, Dům  umění (CZ)

Prievan / Současná slovenská malba 2000-2005, Praha, Galerie hlavního města Prahy (CZ)

2007 Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy

2009 Intertext / Od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu, Trnava, Galéria Jána Koniarka

2010 After Hours: Phase 2, Santa Ana, Orange County Center for Contemporary Art (USA)

Formate der Transformation 89-09, Wien, MUSA – Museum auf Abruf (AT)

2011 Sedmokrásky a klony, Bratislava, Národná galéria

ObraSKov, Brno, Wannieck Gallery (CZ)

 

Bibliografia:

VALOCH, J. – VARTECKÁ, A. 2003. Blažej Baláž. Trnava : Trnavská univerzita, Na východ od raja, 132 s.

BESKID, V. – GAJDOŠ, R. 2007. Blažej Baláž : Texty 1988 /2007. Trnava : Na východ od raja, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 50 s.

BALÁŽ, B. 2009. Texty k textom. Trnava : Pedagogická fakulta, 30 s.

www.bbalaz.sk

http://www.artfacts.net/en/artist/blazej-balaz-165810/profile.html

pozvanka einemu Balaz (1)Balaz (2)Balaz (3)Balaz (4)Balaz (5)Balaz (6)Balaz (7)Balaz (8)Balaz (9)